Timbuanyo Gala Perpatiah Nan Sabatang

(Dalam Mambangun Soko Adat)
Limbago sipat mananti
Undang-undang maisi kandak
Panuang adat nan babuhua mati
Jo adat nan babuhua sintak
Kok barih alah lah tatagak
Kok curiang alah lah talintang
Kato pilihan balilih cupak
Sasudah malanjuang gantang

Lah sudah barih jo balabeh, diadat nan babuhua mati, sarato undang-undang Luhak, kadasar adat jo undang-undang, didalam Luhak nan Tigo, tingga dinan kamamacik, kamangganggam tampuak tangkai, didalam Luhak nan Tigo. Dek baliau Sutan Balun, dirancanokan pulo tantang itu, nan kamamacik tampuak tangkai, sabagai dalam undang-undang luhak,luhak dibari bapanghulu, kok lareh alah bajunjuang, nak duduak nagari jo lantaknyo, nan kamamacik balabeh adat, supayo barih nak jan lipua, nak lanca jalan undang-undang. Urang nan kamangganggam balabeh adat, didalam Luhak nan Tigo, manuruik undang-undang luhak, iyolah panghulu, itulah nan manjunjuang soko adat.

Sudah adat di Balairong
Sudah gadang dipanghulu
Mamak kapalo kaum didalam korong
Mamaliharo kaum manjadi hulu

Adopun panghulu itu, dipanggiakan pangka dengan datuak, nan tinggi karano dianjuang, tajadi jo kato mupakaik, dinan sapayuang sapatagak, nan salingkuang cupak gantang, turun tamurun kapado wali nasab, itu nan soko dalam adat, andiko dalam nagari.

Urang nan mulo-mulo jadi panghulu, diangkek anak kamanakan, nan sapayuang sapatagak, nan salingkuang cupak adat, dalam nagari Pariangan Padang Panjang iyolah duo urang banyaknyo.

Patamo Datuak Bandaro Kayo, dalam nagari Pariangan, kaduo Datuak Maharajo Basa, dalam nagari Padang Panjang, nan sampai sakarang iko kini, pakuburannyo tatap dipaliharo, dalam nagari nan duo tu, kok jauah buliah ditunjuakan, hampia dapek dikakokan, itulah nan didirikan Sutan Balun, jo Sutan Maharajo Basa.

Salasai pangangkatan nan baduotu, dek urang gadang nan baduo dalam Pariangan jo Padang Panjang, lah diturik pulo dek tiok nagari, didalam Luhak Tanah Data, sampai ka Luhak Lubuak Agam, tigo jo Luhak Limopuluah. Lah sudah gadang dipanghulu, sudah adat di balairong, dipiliah dek nagari satu-satu, Panghulu andiko adat, nan gadang dalam nagari, nan kamanjunjuang sang soko adat, manuruik pajalanan adat nan salapan, kampuang dibari batuo, suku dibari balantak, yaitu datuak kaampek suku, nan bauntuak sorang-sorang, babagian masiang-masiang, kasamonyo itu tinggi dek dianjuang, gadang karano dek diamba, kato mupakat manjadikan, nan sipatnyo pakai mamakai.

Kok nagari alah bapanghulu, suku alah balantak, nan Lareh alah bajunjuang, lah cukuik nagari jo barihnyo, sarato barih adatnyo, jo balabeh jo nan mangganggam, andiko alah basangsoko, lah badiri nagari jo adatnyo, bapaga jo undang-undang, kampuang balingka jo pusako, nan warih tingga manjawek. Timbua pangana dek nan bijak, cadiak pandai dalam nagari, nan andiko dalam adat, urang nan tinggi dek dianjuang, gadangnyo dek diamba, lah dibari pangkat bagala. Tapi nan junjuang Lareh nan Duo urang tinggi tak rag tidak dek diamba, tingginyo dek disasakan ruweh, gadangnyo dek dihantamkan pungkam, namo ketek dipanggiakan, tidak dibari bagala, jadi raso nan tak habih, siang malam marigi juo.

Didalam caro raso pareso, dek tungku nan tigo sajarangan, yaitu: Cadiak, tahu, pandai, samo takana dalam hati. Dek lah saujuik sapangana, diadokan sidang untuak itu, mancari bulek nan sagolek, sapakat rapek kasamonyo, manuruik papatah kato adat:

Urang ketek dibari namo
Urang gadang dibari gala
Nak tapek adat kalimbago
Paham adat nak nyato bana

Dalam mancari nan kagala, habihlah tinggang karapatan, nak namo bak galanyo, nak sasuai lahia jo batin, tatumbuak aka pumpun bicaro, sapakat kasamonyo manyarahkan, mancari gala nan patuik, kapado urang tuo nan jauhari, iyolah Cati Bilngpandai. Dek baliau Cati Bilangpandai, sasudah disarahkan karapatan, kapado diri baliau, kato bajawab jo pikia, sasuai jo pajalanan adat nan salapan, yaitu adat nan bapikiri, bajanji duo hari cukuik katigo.

Lah tibo hari katikonyo, janji disitu batapati, didalam sidang karapatan, baru baliau malahiakan, pintak disitu baliau bari. Pamulaan rundiang dek baliau, dibincang asa mulo jadi, adat kato nan baasa, disabuik awa mulonyo. Nan kato Cati Bilangpandai, asanyo adat kadibantuak, tabik dibudi nan curiga, didalam pikiran Sutan balun, sampai babagi rauik rotan, lah basilang pandakian, nyato dek kito nan basamo. Tapi dek samo dipikiri, samo timbua kabanaran, lah samo sapakat kanan elok, samo bacinto kanan baiak.

Sampai tacapai nan diangan, tujuan elok nan lah buliah, adat limbago lah tajadi, cukuik barih jo balabehnyo, kinilah lah samo dijalankan. Adat limbago nan lah sudah, lah manjadi undang-undang, didalam Luhak nan Tigo, wilayat Lareh nan Duo, panyalamatkan rakyat sampai isuak, manampuah lautan hiduik, dalam lautan galombang maso, panuruikan edaran zaman, sampai kaanak cucu piuik, tidak kalakang dek panek, bapantang lipua dek hujan. Kalau ibarat di misalkan, adat limbago kito iko, tak ubahnyo sabagai sampan kasalamatan, nan kaditompang anak cucu, manjalani hiduik diduniako. Nan mambuek sampan kasalamatan yaitu adat jo limbago, iyolah budi Sutan Balun, mungkin jo patuik dirapekan, ibarat kayu sabatang duo ragam. Papatia Sutan Balun nan manarah, jo marapek kayi nan sabatang, kayu sabatang duo ragam, duanggo madang duanggi, duanggo iyolah mungkin, nan duanggi adolah patuik. Sabab karano nan bak kian, nak sasuai lelo jo ruponyo, baliau unjuakan nan kagala, gala junjuang Lareh nan Panjang nan banamo Sutan Balun, iyolah Parapatiah nan Sabatang nan ujuiknyo parapatiah, nan marapek kayu nan sabatang. Yaitu mungkin jo patuik, manjadi adat jo limbago, ibarat sampan kasalamatan, didalam Lareh nan Duo, salingkuang Luhak nan Tigo. Lorong gala nan dibuek, bukan gala tinggi nan dianjuang, indak gala gadang dek diamba, hanyo manyatokan isi usahonyo, itu nan dianjuang tinggi, ganti ucapan kato samjuang, panilai jaso budi dalam, pahormati bicaro nan haluih, buah pandapek Sutan Balun, bukan gala pangkat adat, sabagai soko dalam adat, nan diwarisi dek wali nasab. Itulah nan dikatokan “Tinggi dek disasakan ruweh, gadang dek dihantamkan pungkam”. Kudian dari pado itu, baliau mambincang Lareh nan Bunta, iyolah nan mamacik biang tabuak, nan mangganggam gantiang putuih, kakuasaan Lareh nan duo, salingkuang Luhak nan Tigo, sampai kataluak jo rantaunyo, kalau ibarat dimisalkan, sampan balayia di lautan, balabuah ditaluak jo kualo, nan gadang dalam kualo, sabagai papatah adat:

Gadang garundang dikubangan
gadang ikan dilautan, gadang buayo dikualo
Sampan balabuah dikualo
ibarat buayo nan kuaso
mungkin dijungkek dibaliakan
Dek gadang buayo dikualo
sampai rang bari bagala
Tumangguang jadi himbauan

Sabab karano damikian, untuak panjunjuang budi alam, sarato bicaro haluihnyo, dalam parentah mamarentah, tampuak tangkai Lareh nan Bunta, digalari Katumangguangan, urang gadang dek pungkamnyo, tidak tinggi dek baanjuang, ruwehnyo bana nan manaiakan. Itulah gala nan diunjuakan dek urang tuo nan jauhari, nan banamo Cati Bilangpandai, minta suaro dari sidang. Namun dek sidang karapatan, mandanga pambarian nan baitu, sapatah iandak tabandiang, saketek tidak bacacek, manarimo suko kasamonyo. Kato putuih rundiang lah sudah, didalam rapek sapanjang adat, diateh balai Balairong Sari, dikambang leba dirantang panjang, masyhua kamano-mano, didalam Luhak nan Tigo, sampai kataluak ka rantaunyo. Sampai sakarang iko kini lah sapuluah abad nan talampau, namun gala tidak nyo mati, dalam adat tatap disabuik, baiak ditangah masyarakat, didalam alam Minangkabau, harum bak jabek taserak, tasinga kamano-mano, kalua alam Minangkabau, tidak nan lain karanonyo, hanyo dek karano gurindam kato adat:

Bukannyo tinggi dek dianjuang
Tinggi karano dek ruwehnyo
Garak budi pikia jo paham
Buah pandapek nan maanjuang
Mati manusia tingga namonyo
Musyahua kadalam alam

Catatan:
Tambo dan silsilah adat Minangkabau ini ditulis ulang menurut aslinya dari buku karangan, B. Datuak Nagari Basa. Terbitan CV. Eleonora, Payakumbuh

Ditulis oleh Husni, husni@minangmedia.com, http://minangmedia.com

Iklan