Timbuanyo Adat Nan Mumtanik

Anggang nan datang dari lauik
Sungguah kok tabang jo mangkuto
Dek budi baso nan panyambuik
Pumpun kuku patah paruahnyo

Sungguahpun hinggok lah mancangkam
Kuku nan tajam tak paguno
Bago kok jadi tampuak alam
Tapi mupakat nan kuaso

Dek lamo lambek nan baitu, habih tahun babilang musim, nan diri Aditiawarman, duduak mamacik tampuak alam, didalam Luhak nan tigo, mamarentah Lareh nan Duo, cupak nyo tidak buliah luak, gantangnyo tidak buliah panuah, alua baturuik adat bapakai, amanlah luhak jo lareh, damai hampia sangketo jauah, urang kampuang buliah sajuaknyo. Turun tamurun nan baitu, sampai kaanak jo cucunyo, warisan Parpatiah nan Sabatang, pusako Katumngguangan, jawek manjawek sampai kini.
Manuruik warih nan dijawek, pituah guru nan dituntuik, jo buni kato sajarah, tigo abad masuak kaampek, masuaklah agamo rasulullah, tibo di Aceh tigo sagi, sadang kadunia Tanah Rencong. Kadatangan agamo nan sucitu, dek janiahnyo tidak balunau, putiah nyo tidak bakuma, dapek sambutan dek rang banyak, labiah-labiah dek rang gadang, pamimpin koto jo nagari, rajo daulat nan kuaso, tunduak tapakua manarimo, mangucap syahadah maso itu, rajo pasai lah jadi Islam.

Sajak mulai dari itu, dek samo katuju dinan elok, samo sasuai dinan baiak, makin sahari makin kambang, batambah batukuak juo pangikuik agamo Allah. Manjalah agamo nan suci, sampai kabarat jo katimua, didalam pulau Ameh nangko, sampai kaalam Minangkabau, mamasuki Luhak nan Tigo, sarato Lareh nan Duo, nyatolah cukuik undang-undang, langkok aturan jo susunan, didalam koto jo nagari, sampaisampai kakorong kampuang, lalu kaateh rumah tanggo, untuak dituruik dipatuhi, dek sagalo anak kamanakan, rakyat umum nan banyakko. Tapi agamo nan baru tibo, dek sasuai jo paham adat, saukua bana jo limbago, capek tapaham dek rang banyak, suko bana manarimo, tobatlah urang maso itu, lalu diikuik sunnah Rasul, dituruik parentah Allah.

Tatkalo maso itu, dek urang nan cadiak tahu pandai, dipikia bana dalam-dalam, sampai diinok dimanuangkan, ditiliak diadu paham, antaro adat jo syara’ ,hampia tidak basalisiah, satu tujuan jo mukasuik, hanyo sabutan nan batuka, caro jo sajak nan balain, rupo lelo nan tak saroman, sansa basamo manih.

Kalau ditimbang dihalusi, ditiliak kaadat jo limbago, nan disusun Parpatiah nan Sabatang, sungguah tak asa dari nabi, bukan dari ayat dari Allah, dapek dek tajam buah pikia, tapi maniru manuladan, iyo mancontoh kanan ado, alam tabantang jadi guru, pangalaman hiduik nan ditangguang, datangnyo dari tuhan juo, itu bana jadi pitunjuak, limpahan kurnia dari tuhan, patuik saukua jo agamo, hampia sajalannyo jo syara’.

Sabab karano damikian, sungguahpun syara’ lah mangato, nan adat alah mamakai, anjuran syara’ nan baru datang, suruah agamo rasulullah, lah banyak tapakai di Minangkabau. Nan kato syara’ nan lazim, batolong-tolongan samo manusia, diateh jalan kabaikan, nan adat alah mamakaikan, kok barek samo dipikua, nan ringan samo dijinjiang, nan banyak samo dilapah, saketek samo dicacah, kabukik samo didaki, kalurah samo manurun. Sabab karano nan baitu, dek adat jo syara’ nyato sapaham, hanyo caro nan balain, sajak jo lelo nan batuka, sungguahpun jalannyo nan basimpang, labuah samo luruih bana. Dek tapek tibo nan sasuai, timbua papatah maso itu, dari niniak muyang nan jauhari:
Lah elok ditimpo rancak
Adat ditambah sunah nabi
Bagai ukia dibari janang
Adat lah kewi lah lazim syara’
Basi baiak diringgiti
Islamlah rang Alam Tanah Minang

Dek lamo bakalamoan, agamo di Minangkabau, sampai satahun jo duo tahun, lah pangikuik dinagari, hampialah Islam kasamonyo. Didalam nan banyak itu, dek sangat manyalidiki, mamahami isi sunah rasul, sarato dengan ayat Allah, timbualah alim jo ulama, suluah bendang dalam agamo. Iyo bana bak kato bida, kalau dikali dalamdalam, basuo urek jo isinyo, jiko dipanjek tinggi-tinggi,tampaklah pucuak jo silaro, batunggua bapanabangan, babatang bapangabuangan, tiok kulik ado barisi, tiok lapa ado ma’ana.
Dek kuek sungguah nak tahu, nak dapek jalan nan bana, sampai tasalam tadalami, tampak salah jo siliknyo, antaro adat jo syara’. Dalam adat tidak balarang, tapi dek syara’ batagah bana. Dalam adat di Minangkabau, manyabuang ayam bagalanggang, maadu balam dipancangnyo, maadu tuah jo ceno, manyabuang ameh jo perak, manuruik pituah jo pandapek, didalam adat istiadat, tidak batagah dek limbago, dek syara’ lah nyato haram, larangan nabi sungguah-sungguah.

Dalam sacaro nan baitu, sabab dek adat bapakai juo, adat disabuang bagalanggang, jo maadu balam dipancangnyo, tidaklah dapek dihapuikan, dinamoi adat nan mumtanik, iyolah adat nan talarang, dilarang agamo Allah. Didalam adat nan mumtanik, sarato jo warih pangkat, jo warih pusako tinggi, bacarailah adat jo syara’, dinamoi adat nan mumtanik, bapakai juo sampai kini. Tapi sungguah pun baitu, adat istiadat urang dahulu, caro pamakaian masiang-masiang, dalam daerah satu-satu, nan bak papatah bida adat, asiang padang asiang bilalang, asiang lubuak asiang ikannyo, dek agamo lah dipakai, parentah tuhan lah dituruik, iman kapado Allah dengan Rasul, suruah nabi wajib dituruik, tantang pamakaian adat, nan manyimpang dari syara’ walau dek adat tak balarang, adat tu banyak nan lah hilang, ba angsua rang tinggakan. Sabab karano nan baitu, adat kin lamo makin susuik, syara’ makin lamo makin batambah, batambah juo alemunyo, salalu dikaji diamalkan, adat makin lamo makin kurang, sabab baangsua maninggakan, nan tak buliah diagamo, nan dilarang kitabullah, nan ditagah rasulullah, makim lamo makin habih juo, iman katuhan lah mandalam. Dek karano nan bak kian, tasabuik dek niniak muyang, kok syara’ alah mandaki, nan adat nyato manurun, Syara’ makin lamo makin naiak, adat makin lamo makin manurun. Sajak mulai dari itu, syara’ lazim adat bapakai, sadundun adat jo syara’, tidak lah dapek carai tangga, adat manjadi darah dagiang, syara’ nan lazim pandirian, adatnyo tabatu intan, syara’nyo taujudullah. Sajak muloi adat basandi syarak, syara’lah basandi adat, tidak ado dari syara’, bukan syara’ dari dari adat, sandi manjadi kaduonyo, didalam caro mamakaikan, kalau syara’ kadikarajokan, usah talangga larangan adat, jikok adat kadituruik, atau adat kadibuek, jangan tatampuah larangan agamo, santosolah awa sampai ka akhia.

Baru syara’ alah lazim, didalam alam Minangkabau, pamerentahan Lareh nan Duo, nan dipacik dek tampuak alam, nan bapasa ampek balai, lalu ditambah maso itu, jadi limo jo Tuan Kadi, agamo tapegang dek baliau, suluah bendang camin nan taruih, panarangi bagi nan kalam, dalam syariat jo hakikat, ditarikat jo makripat.
Syariat pandang nan nyato
Hakikat lurah nyo dalam
Bahimpun adat jo agamo
Sehat rohani lua jo dalam

Gantang dibudi nan curiga
Cupak dikato nan pilihan
Adat mamakai syara’ mangato
Ujuik satu balain jalan

Kalimbago tuangan adat
Syara’ kahadis dengan dalia
Dek dunia dapek akhirat
Dek syara’ santoso dunia

Sajak hadir Tuan Kadi, lah tagak adat jo agamo, adat kewi syara’ lah lazim, jasmani lah patuah kasyariat, rohani lah tunduak kahakikat, alam nan zahir lah santoso, alam batin alah lah suni, tibolah andai jo papatah:
Sajak adat basandi syara’
Duo aturan lah sapilin
Dalam dilauik tak barombak
Tagak dipadang tak barangin

Didalam nan duo kalarasan
Adat lah jadi darah dagiang
Syara’ nan lazim kaimanan
Adat nan kewi nan mambimbiang

Dituruik parentah Allah
Dipakai kato kabulatan
Kok syara’ lah taujudullah
Kok adat lah tabatu intan

Warih lah jawek bajawek, pusako lah turun tamurun, adat nan dari Parpatiah nan Sabatang, jo Datuak Katumangguangan, syara’ lah lah turun tamurun, sajak nan Rasul Allah, panghulu sagalo alam, sampai kini tidak barubah, tidaknyo lipua dek hujan, bapantang lakang dek paneh. Dek lamo tidaknyo lupo, dek banyak tidak nyo ragu, satitiak tak amuah hilang, sabarih bapantang lipua, talamun rago mangakeh, tatimbun rago manabeh.

Catatan:
Tambo dan silsilah adat Minangkabau ini ditulis ulang menurut aslinya dari buku karangan, B. Datuak Nagari Basa. Terbitan CV. Eleonora, Payakumbuh

Ditulis oleh Husni, husni@minangmedia.com, http://minangmedia.com

Iklan